FANDOM


Bison (ไบสัน)
Bison Berserker
เพศ ชาย
อาวุธ ขวาน, ค้อน
อาชีพหลัก Berserker
สายสกิล A : Gladiator
B : Warlord
สายสกิล C Molten Axe
นักพากย์ สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล

Bison(ไทย:ไบสัน ตัวย่อ:bsn) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ Berserker
ไบสันมีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ Gladiator และ Warlord มีสกิลสาย C เรียกว่า MoltenAxe เมื่อมีไบสันเป็นตัวละครภายใน Family จะสามารถใช้สกิล StunningGround เพื่อยืมพลังของไบสันได้ ซึ่งจะทำให้ศัตรูใกล้เคียงได้รับค่า KO ตามเลเวลของสกิล

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"ไบสัน" ว่า "ไบ" เฉยๆ

Basic Skill: Berserker Edit

ไบสันมีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
NormalAttack(nAttack) : ทำให้โจมตีปกติติดต่อกันได้ และให้โอกาสเปลี่ยนการโจมตีปกติครั้งที่สามเป็นการหมุนรอบตัวโจมตีเป็นวงกว้าง
NAttack1(bsn) NAttack2(bsn) NAttack3(bsn)NAttack4(bsn)

แถวที่ 2
CAttack : รวมพลังหมุนขวานรอบตัว พร้อมกับเคลื่อนไปข้างหน้า
HoldCharge : ทำให้การชาร์จให้สถานะที่เก็บ ท่าหมุนขวานของไบสันไว้ และปล่อยออกเมื่อกดโจมตี ครั้งต่อไป
AxelSwing 2 ระดับ >> HoldCharge
CAttack1(bsn) CAttack2(bsn) HoldCharge1

แถวที่ 3
BloodRage : ทำให้ไบสันมีโอกาสเพิ่ม sp เมื่อถูกโจมตี
BloodRage1 BloodRage2

แถวที่ 4
BruteStrength : เพิ่มความเสียหายให้การโจมตีปกติและท่าชาร์จของไบสัน
BruteStrength1BruteStrength2BruteStrength3BruteStrength4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
StunningGround : ยืมพลังไบสันทำ KO เป้าหมายโดยรอบในระยะ 6m
StunningGround

A Skill: GladiatorEdit

GladiatorBison

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นไบสันสายนี้เป็นหลักว่า "ไบกลา"

Gladiator SkillEdit

แถวที่ 1
Enrage : เพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐาน
Enrage1Enrage2Enrage3Enrage4

แถวที่ 2
Slam : วิ่งเข้ากระแทกเป้าหมาย หลุดจากสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Trample : ก้มตัววิ่งเข้าขวิดเป้าหมายในเส้นตรงเป็นระยะทางยาว
Slam 2 ระดับ >> Trample 2 ระดับ
Slam1Slam2Trample1Trample2

แถวที่ 3
KnockDown : ทำให้เป้าหมายล้มด้วยการกระแทกด้ามขวานเข้าใส่
KnockDown1KnockDown2KnockDown3KnockDown4

แถวที่ 4
ControlledSwing : ทำให้ท่าชาร์จของไบสันสามารถบังคับได้ระดับหนึ่ง และเพิ่มเวลาของ holdCharge ขึ้น
ImprovedSwing: ทำให้ท่าชาร์จของไบสันหมุนเร็วขึ้น และเพิ่มโอกาสของการของ Combo3 ให้เป็นการหมุนรอบตัว
ControlledSwing >> ImprovedSwing 3 ระดับ
ControlledSwing1ImprovedSwing1 ImprovedSwing2ImprovedSwing3

แถวที่ 5
FarStun : กระทืบเท้าสร้างแผ่นดินไหวที่ทำความเสียหายให้กับไบสันและเป้าหมายเท่ากับระยะห่าง
InstantRush : พุ่งเข้าหาเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า 16m
FarStun 2 ระดับ >> InstantRush
FarStun1FarStun2InstantRush1

แถวที่ 6
BerserkerRush : ให้โอกาสติดสถานะที่ช่วยเพิ่มความเร็ว,ดูดเลือดและป้องกันสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เมื่อถูกโจมตี
BerserkerRush1BerserkerRush2BerserkerRush3BerserkerRush4

แถวที่ 7
RestingGlory : ฟื้นพลังของเพื่อน 35% เมื่อไบสันตาย
FuryTrance: ทำให้ไบสันติดสถานะ Fury เมื่อ hp ต่ำกว่าระดับที่กำหนด
RestingGlory >> FuryTrance 3 ระดับ
RestingGlory1FuryTrance1 FuryTrance2FuryTrance3

แถวที่ 8
OverPower : เพิ่มพลัง atk ขึ้นอย่างมากชั่วขณะหนึ่ง
OverSwing : ทำให้ท่าชาร์จของ Bison ในสถานะ OverPower กลายเป็นท่า OverSwing
OverPower 2 ระดับ >> OverSwing
OverPower1OverPower2OverSwing1

B Skill: WarlordEdit

WarlordBison

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นไบสันสายนี้เป็นหลักว่า "ไบวอ"

Warlord SkillEdit

แถวที่ 1
PowerCleave: โจมตีศัตรูแรงกว่าปกติ1ครั้ง และเพิ่มค่า hate
PowerHammer : เปลี่ยน PowerCleave ให้ทำ ko แทน dmg และ hate เมื่อใช้ค้อนอยู่
PowerCleave1 >> PowerHammer1 >>PowerCleave2 >> PowerHammer2
PowerCleave1PowerHammer1PowerCleave2PowerHammer2

แถวที่ 2
Warcry : เพิ่ม hate และลดพลังโจมตีของศัตรูในระยะ
Warlord : เพิ่ม def ให้กับไบสันและเพื่อนทุกคนที่อยู่ในระยะ 12 m
Warcry 2 ระดับ >> Warlord 2 ระดับ
Warcry1Warcry2Warlord1Warlord2

แถวที่ 3
OverPride : ให้โอกาสเพิ่ม hate และค่า ko ของการโจมตีปกติขึ้น
OverPride1OverPride2OverPride3OverPride4

แถวที่ 4
IronSkin : ลดความเสียหายจากศัตรูที่อยู่ในระยะน้อยกว่า 6 เมตรลง
IronShield : ป้องกันความเสียหายจากระยะต่ำกว่า 6 เมตรทั้งหมด ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
IronSkin 3 ระดับ >> IronShield
IronSkin1IronSkin2IronSkin3IronShield1

แถวที่ 5
DiamondSkin : ลดความเสียหายจากศัตรูที่อยู่ในระยะห่าง 12 เมตรขึ้นไปลง
DiamondShield : ป้องกันความเสียหายจากระยะห่าง 12 เมตรขึ้นไป ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
DiamondSkin 3 ระดับ >> DiamondShield
DiamondSkin1DiamondSkin2DiamondSkin3DiamondShield1

แถวที่ 6
EarthRupture : ฟาดขวานเป็นคลื่นพลังออกไปเป็นเส้นตรง สร้างความเสียหายตามเส้นทาง
GroundSmasher : กระโดดใช้ขวานกระแทกพื้น สร้างคลื่นกระแทกออกเป็นวง
EarthRupture 2 ระดับ >> GroundSmasher 2 ระดับ
EarthRupture1EarthRupture2EarthSmasher1EarthSmasher2

แถวที่ 7
ColossalWeapon : ทำให้การโจมตีปกติของไบสันส่งความเสียหายไปยังเป้าหมายโดยรอบ
ColossalArmor : สะท้อน dmg และ ko กลับไปยังผู้ที่จู่โจมไบสัน
ColossalWeapon 2 ระดับ >> ColossalArmor 2 ระดับ
ColossalWeapon1ColossalWeapon2ColossalArmor1ColossalArmor2

แถวที่ 8
TitanForm : ขยายร่างยักษ์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพิ่ม def, vit และคืน hp
TitanForm1TitanForm2

C Skill: Molten Axe Edit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
AddedSwing : เพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่ 4 เป็นการหมุนรอบตัวโจมตีเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่งจาก Combo3
AddedSwing5

แถวที่ 2
SolidHold : ป้องกัน ko และเพิ่มระยะเวลา HoldCharge ตามระยะเวลาที่ charge เกิน 8 วิ
SolidHold5

แถวที่ 3
BloodBath : เพิ่มผลการได้รับ SP ของท่า Blood Rage ขึ้นเป็น 2เท่า
BloodBath5

แถวที่ 4
RawStrength : เพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีปกติและท่าชาร์ตอีก 10%
RawStrength5

แถวที่ 5 SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
RageControl : เพิ่มระยะเวลาของ Enrage และ BerserkerRush ขึ้นอีก 100%
RageControl5

แถวที่ 2
AspectOfTheHorde : เพิ่มไบสันเงาออกมาด้านข้างให้กับท่า Slam กับ Trample และทำให้ Slam หลุดจากสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าขั้น 6 ทั้งหมด
AspectOfTheHorde5

แถวที่ 3
Aftershock : เพิ่ม 10 ko ให้กับท่า KnockDown และสร้างคลื่นที่ทำความเสียหายครึ่งหนึ่งในระยะ 5m
Aftershock5

แถวที่ 4
SpinHack : เพิ่มระยะความกว้างของท่าชาร์ตขึ้นอีก 40% และเพิ่มความเสียหายท่าชาร์ตอีก 10%
SpinHack5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
PowerReel : เพิ่มพลัง 50% และทำให้ powerCleave และ powerHammer ดูดเป้าหมายโดยรอบเข้าหาไบสัน
PowerReel5

แถวที่ 2
Onslaught : ส่งคลื่นเสียงทำลาย ทำความเสียหาย เท่ากับ 10% Hate ของไบสันต่อ เป้าหมายโดยรอบ
Onslaught5

แถวที่ 3
PrideCrusher : ท่าฟาดพื้นทำความเสียหายเป็นระยะทางยาว รุนแรงตามค่า Hate ในตัวของเป้าหมายที่ถูกไบสันโจมตี
PrideCrusher5

แถวที่ 4
SteelSkin : เพิ่มระยะการแสดงผลของ IronSkin/IronShield ขึ้นอีก 3 เมตร และเพิ่มระยะเวลาของท่า Iron Skin อีก 2 วินาที
SteelSkin5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

แถวที่ 4 MagmaClutter : ทำความเสียหายตามน้ำหนักความเบาของเป้าหมาย
MagmaClutter5

  • Special Thanks: Bluewind(Quicksilver/Goldrush)
รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Bison?oldid=9127"