FANDOM


Bison (ไบสัน)
Bison Berserker
เพศ ชาย
อาวุธ ขวาน, ค้อน
อาชีพหลัก Berserker
สายสกิล A : Gladiator
B : Warlord
สายสกิล C Molten Axe
นักพากย์ สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล

Bison(ไทย:ไบสัน ตัวย่อ:bsn) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ Berserker
ไบสันมีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ Gladiator และ Warlord มีสกิลสาย C เรียกว่า MoltenAxe เมื่อมีไบสันเป็นตัวละครภายใน Family จะสามารถใช้สกิล StunningGround เพื่อยืมพลังของไบสันได้ ซึ่งจะทำให้ศัตรูใกล้เคียงได้รับค่า KO ตามเลเวลของสกิล

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"ไบสัน" ว่า "ไบ" เฉยๆ

Basic Skill: Berserker Edit

ไบสันมีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
NormalAttack(nAttack) : ทำให้โจมตีปกติติดต่อกันได้ และให้โอกาสเปลี่ยนการโจมตีปกติครั้งที่สามเป็นการหมุนรอบตัวโจมตีเป็นวงกว้าง
NAttack1(bsn) NAttack2(bsn) NAttack3(bsn)NAttack4(bsn)

แถวที่ 2
CAttack : รวมพลังหมุนขวานรอบตัว พร้อมกับเคลื่อนไปข้างหน้า
HoldCharge : ทำให้การชาร์จให้สถานะที่เก็บ ท่าหมุนขวานของไบสันไว้ และปล่อยออกเมื่อกดโจมตี ครั้งต่อไป
AxelSwing 2 ระดับ >> HoldCharge
CAttack1(bsn) CAttack2(bsn) HoldCharge1

แถวที่ 3
BloodRage : ทำให้ไบสันมีโอกาสเพิ่ม sp เมื่อถูกโจมตี
BloodRage1 BloodRage2

แถวที่ 4
BruteStrength : เพิ่มความเสียหายให้การโจมตีปกติและท่าชาร์จของไบสัน
BruteStrength1BruteStrength2BruteStrength3BruteStrength4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
StunningGround : ยืมพลังไบสันทำ KO เป้าหมายโดยรอบในระยะ 6m
StunningGround

A Skill: GladiatorEdit

GladiatorBison

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นไบสันสายนี้เป็นหลักว่า "ไบกลา"

Gladiator SkillEdit

แถวที่ 1
Enrage : เพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐาน
Enrage1Enrage2Enrage3Enrage4

แถวที่ 2
Slam : วิ่งเข้ากระแทกเป้าหมาย หลุดจากสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Trample : ก้มตัววิ่งเข้าขวิดเป้าหมายในเส้นตรงเป็นระยะทางยาว
Slam 2 ระดับ >> Trample 2 ระดับ
Slam1Slam2Trample1Trample2

แถวที่ 3
KnockDown : ทำให้เป้าหมายล้มด้วยการกระแทกด้ามขวานเข้าใส่
KnockDown1KnockDown2KnockDown3KnockDown4

แถวที่ 4
ControlledSwing : ทำให้ท่าชาร์จของไบสันสามารถบังคับได้ระดับหนึ่ง และเพิ่มเวลาของ holdCharge ขึ้น
ImprovedSwing: ทำให้ท่าชาร์จของไบสันหมุนเร็วขึ้น และเพิ่มโอกาสของการของ Combo3 ให้เป็นการหมุนรอบตัว
ControlledSwing >> ImprovedSwing 3 ระดับ
ControlledSwing1ImprovedSwing1 ImprovedSwing2ImprovedSwing3

แถวที่ 5
FarStun : กระทืบเท้าสร้างแผ่นดินไหวที่ทำความเสียหายให้กับไบสันและเป้าหมายเท่ากับระยะห่าง
InstantRush : พุ่งเข้าหาเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า 16m
FarStun 2 ระดับ >> InstantRush
FarStun1FarStun2InstantRush1

แถวที่ 6
BerserkerRush : ให้โอกาสติดสถานะที่ช่วยเพิ่มความเร็ว,ดูดเลือดและป้องกันสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เมื่อถูกโจมตี
BerserkerRush1BerserkerRush2BerserkerRush3BerserkerRush4

แถวที่ 7
RestingGlory : ฟื้นพลังของเพื่อน 35% เมื่อไบสันตาย
FuryTrance: ทำให้ไบสันติดสถานะ Fury เมื่อ hp ต่ำกว่าระดับที่กำหนด
RestingGlory >> FuryTrance 3 ระดับ
RestingGlory1FuryTrance1 FuryTrance2FuryTrance3

แถวที่ 8
OverPower : เพิ่มพลัง atk ขึ้นอย่างมากชั่วขณะหนึ่ง
OverSwing : ทำให้ท่าชาร์จของ Bison ในสถานะ OverPower กลายเป็นท่า OverSwing
OverPower 2 ระดับ >> OverSwing
OverPower1OverPower2OverSwing1

B Skill: WarlordEdit

WarlordBison

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นไบสันสายนี้เป็นหลักว่า "ไบวอ"

Warlord SkillEdit

แถวที่ 1
PowerCleave: โจมตีศัตรูแรงกว่าปกติ1ครั้ง และเพิ่มค่า hate
PowerHammer : เปลี่ยน PowerCleave ให้ทำ ko แทน dmg และ hate เมื่อใช้ค้อนอยู่
PowerCleave1 >> PowerHammer1 >>PowerCleave2 >> PowerHammer2
PowerCleave1PowerHammer1PowerCleave2PowerHammer2

แถวที่ 2
Warcry : เพิ่ม hate และลดพลังโจมตีของศัตรูในระยะ
Warlord : เพิ่ม def ให้กับไบสันและเพื่อนทุกคนที่อยู่ในระยะ 12 m
Warcry 2 ระดับ >> Warlord 2 ระดับ
Warcry1Warcry2Warlord1Warlord2

แถวที่ 3
OverPride : ให้โอกาสเพิ่ม hate และค่า ko ของการโจมตีปกติขึ้น
OverPride1OverPride2OverPride3OverPride4

แถวที่ 4
IronSkin : ลดความเสียหายจากศัตรูที่อยู่ในระยะน้อยกว่า 6 เมตรลง
IronShield : ป้องกันความเสียหายจากระยะต่ำกว่า 6 เมตรทั้งหมด ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
IronSkin 3 ระดับ >> IronShield
IronSkin1IronSkin2IronSkin3IronShield1

แถวที่ 5
DiamondSkin : ลดความเสียหายจากศัตรูที่อยู่ในระยะห่าง 12 เมตรขึ้นไปลง
DiamondShield : ป้องกันความเสียหายจากระยะห่าง 12 เมตรขึ้นไป ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
DiamondSkin 3 ระดับ >> DiamondShield
DiamondSkin1DiamondSkin2DiamondSkin3DiamondShield1

แถวที่ 6
EarthRupture : ฟาดขวานเป็นคลื่นพลังออกไปเป็นเส้นตรง สร้างความเสียหายตามเส้นทาง
GroundSmasher : กระโดดใช้ขวานกระแทกพื้น สร้างคลื่นกระแทกออกเป็นวง
EarthRupture 2 ระดับ >> GroundSmasher 2 ระดับ
EarthRupture1EarthRupture2EarthSmasher1EarthSmasher2

แถวที่ 7
ColossalWeapon : ทำให้การโจมตีปกติของไบสันส่งความเสียหายไปยังเป้าหมายโดยรอบ
ColossalArmor : สะท้อน dmg และ ko กลับไปยังผู้ที่จู่โจมไบสัน
ColossalWeapon 2 ระดับ >> ColossalArmor 2 ระดับ
ColossalWeapon1ColossalWeapon2ColossalArmor1ColossalArmor2

แถวที่ 8
TitanForm : ขยายร่างยักษ์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพิ่ม def, vit และคืน hp
TitanForm1TitanForm2

C Skill: Molten Axe Edit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
AddedSwing : เพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่ 4 เป็นการหมุนรอบตัวโจมตีเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่งจาก Combo3
AddedSwing5

แถวที่ 2
SolidHold : ป้องกัน ko และเพิ่มระยะเวลา HoldCharge ตามระยะเวลาที่ charge เกิน 8 วิ
SolidHold5

แถวที่ 3
BloodBath : เพิ่มผลการได้รับ SP ของท่า Blood Rage ขึ้นเป็น 2เท่า
BloodBath5

แถวที่ 4
RawStrength : เพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีปกติและท่าชาร์ตอีก 10%
RawStrength5

แถวที่ 5 SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
SuperStatPlus5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
RageControl : เพิ่มระยะเวลาของ Enrage และ BerserkerRush ขึ้นอีก 100%
RageControl5

แถวที่ 2
AspectOfTheHorde : เพิ่มไบสันเงาออกมาด้านข้างให้กับท่า Slam กับ Trample และทำให้ Slam หลุดจากสถานะผิดปกติที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าขั้น 6 ทั้งหมด
AspectOfTheHorde5

แถวที่ 3
Aftershock : เพิ่ม 10 ko ให้กับท่า KnockDown และสร้างคลื่นที่ทำความเสียหายครึ่งหนึ่งในระยะ 5m
Aftershock5

แถวที่ 4
SpinHack : เพิ่มระยะความกว้างของท่าชาร์ตขึ้นอีก 40% และเพิ่มความเสียหายท่าชาร์ตอีก 10%
SpinHack5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
PowerReel : เพิ่มพลัง 50% และทำให้ powerCleave และ powerHammer ดูดเป้าหมายโดยรอบเข้าหาไบสัน
PowerReel5

แถวที่ 2
Onslaught : ส่งคลื่นเสียงทำลาย ทำความเสียหาย เท่ากับ 10% Hate ของไบสันต่อ เป้าหมายโดยรอบ
Onslaught5

แถวที่ 3
PrideCrusher : ท่าฟาดพื้นทำความเสียหายเป็นระยะทางยาว รุนแรงตามค่า Hate ในตัวของเป้าหมายที่ถูกไบสันโจมตี
PrideCrusher5

แถวที่ 4
SteelSkin : เพิ่มระยะการแสดงผลของ IronSkin/IronShield ขึ้นอีก 3 เมตร และเพิ่มระยะเวลาของท่า Iron Skin อีก 2 วินาที
SteelSkin5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

แถวที่ 4 MagmaClutter : ทำความเสียหายตามน้ำหนักความเบาของเป้าหมาย
MagmaClutter5

  • Special Thanks: Bluewind(Quicksilver/Goldrush)
รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Bison?oldid=9127"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki