FANDOM


Re1
ภายในเกม 12 หางออนไลน์ ผู้เล่นสามารถทำการ Restat โดยการใช้ยา Restat Drug และทำการ Reskill โดยการใช้ยา Reskill Drug ที่ขายในร้านขายยาของ NPC Xinfu ในเมืองแห่งแสง


การใช้ยา Restat - เมื่อใช้ยา Restat Drug แล้ว ค่า Bonus point จะกลับมาให้ผู้เล่นเลือกได้ใหม่
Re2


การใช้ยา Reskill - กิ้งก่าที่เน้น Skill สาย Slayer เมื่อใช้ยา Reskill Drug แล้ว ค่า Bonus point จะกลับมาให้ผู้เล่นเลือกได้ใหม่
Re3


--Armice2 21:37, 7 มิถุนายน 2554 (UTC) Credit : herorangers